Privacy Reglement Stichting Educatief Centrum

 

Datalek melden?

Stuur een e-mail

Downloads:


1. Toepasselijkheid

Dit reglement geldt voor de gehele organisatie die deel uitmaakt van Stichting Educatief Centrum. Stichting Educatief Centrum is gevestigd aan Houtwal 16b te Zutphen.

2. Definities

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’), zoals bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, titel(s), geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, personeelsnummer, medische rapportages, inhoud van e-mails, prestaties/cijfers, brieven, klachten, foto’s, video’s, IP-adressen, tracking cookies, loginnamen en wachtwoorden. 

Verwerking van persoonsgegevens
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, geautomatiseerd of handmatig, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bij-werken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens (DNA/RNA) of biometrische gegevens (bijv. foto’s) met het oog op de unieke identificatie van een persoon, en gegevens over gezondheid, of iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, en die al dan niet wordt vertegenwoordigd door een wettelijk vertegenwoordiger. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld zijn: kinderen, ouders, medewerkers en bezoekers. 

Wettelijk vertegenwoordiger
Degene die het ouderlijk gezag over een minderjarige uitoefent. Meestal zal dit een ouder zijn, maar het kan ook gaan om een voogd.

Verwerkingsverantwoordelijke
De entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In het kader van dit reglement is Stichting Educatief Centrum, vertegenwoordigd door het Bestuur, de verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerker
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke (Stichting Educatief Centrum) persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld de leverancier van planningssysteem of de gemeente. Een verwerker heeft een uitvoerende taak, ten behoeve van de activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Derde
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Stichting Educatief Centrum
Stichting Educatief Centrum, de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van dit reglement.

3. Reikwijdte en doelstelling

 1. Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen bij de organisatie, waaronder kinderen en hun wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, bezoekers en externe relaties (bijv. leveranciers en opdrachtnemers).  
 2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door de Stichting Educatief Centrum worden verwerkt. Het reglement heeft tot doel:
  1. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens; 
  2. vast te stellen met welk doel en op welke (juridische) grondslag persoonsgegevens binnen Stichting Educatief Centrum worden verwerkt;
  3. ook overigens te borgen dat persoonsgegevens binnen Stichting Educatief Centrum rechtmatig, transparant en behoorlijk worden verwerkt;
  4. de rechten van betrokkenen vast te leggen en te borgen dat deze rechten door Stichting Educatief Centrum worden gerespecteerd.

4. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Stichting Educatief Centrum zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de Wet Kinderopvang.
Doelen
 1. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor: 
  1. de organisatie of het verzorgen van kinderopvang;
  2. het verstrekken en/of ter beschikking stellen van middelen ter ondersteuning van de kinderopvang;
  3. het bewaken van de veiligheid binnen de locaties en het beschermen van eigendommen van mede-werkers, kinderen en bezoekers;
  4. het bekend maken van informatie over de organisatie en middelen als bedoeld, onder a en b, alsmede van informatie over de kinderen op de eigen website;
  5. het bekend maken van de activiteiten van de organisatie, bijvoorbeeld op de website van Stichting Educatief Centrum of van de locaties, in brochures of via social media;
  6. het berekenen, vastleggen en innen van ouderbijdragen en subsidies ten behoeve van de kinderopvang en bijdragen of vergoedingen voor ondersteunende middelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
  7. het aanvragen van bekostiging, het behandelen van geschillen daarover en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
  8. het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsrelaties met opdrachtnemers en contracten met leveranciers;
  9. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;
  10. juridische procedures waarbij Stichting Educatief Centrum betrokken is. 
 2. De verwerking van persoonsgegevens mag ook plaatsvinden voor doelen die verenigbaar zijn met de doelen zoals beschreven in lid 1. 

5. Doelbinding

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. Stichting Educatief Centrum verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om de betreffende doelen te bereiken. 

6. Soorten persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens zoals deze binnen Stichting Educatief Centrum worden verwerkt, worden geregistreerd in een verwerkingsregister.

7. Grondslag verwerking

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Stichting Educatief Centrum is opgedragen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Stichting Educatief Centrum rust. 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene par-tij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst) of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Educatief Centrum of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, met name wanneer de betrokkene een kind is; in het kader van deze grondslag zal dus een belangenafweging moeten plaatsvinden.
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (levensbelang).
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

9. Bewaartermijnen

Stichting Educatief Centrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waar-voor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.

10. Toegang

Binnen de organisatie van Stichting Educatief Centrum geldt dat personen slechts toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat daadwerkelijk nodig is. De toegang van medewerkers tot persoonsgegevens is dan ook beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van hun functie en (dus) hun werkzaamheden. Verder wordt slechts toegang verschaft tot de in de administratie en systemen van de stichting opgenomen persoonsgegevens aan: 
 1. de verwerker die van Stichting Educatief Centrum de opdracht heeft gekregen om persoonsgegevens te verwerken, maar alleen voor zover dat noodzakelijk is in het licht van de gemaakte afspraken;
 2. derden voor zover uit de wet voortvloeit dat Stichting Educatief Centrum verplicht is om toegang te geven of sprake is van een (andere) grondslag voor deze verwerking, bijvoorbeeld de vervulling van een taak van algemeen belang.  

11. Beveiliging en geheimhouding 

 1. Stichting Educatief Centrum neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. Deze maatregelen zijn er mede op gericht om niet noodzakelijke verzameling en verdere (niet noodzakelijke) verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 2. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. 
 3. Een ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens binnen Stichting Educatief Centrum is verplicht tot geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens, en zal deze gegevens slechts ver-werken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de betreffende functie, werkzaamheden of taak. 

12. Verstrekken gegevens aan derden

Stichting Educatief Centrum kan persoonsgegevens aan derden verstrekken als daarvoor een grondslag bestaat in de zin van artikel 7 van dit reglement.

13. Sociale media

Voor het gebruik van persoonsgegevens in sociale media, zijn aparte afspraken gemaakt in het sociale mediaprotocol van Stichting Educatief Centrum.

14. Rechten betrokkenen

1. Stichting Educatief Centrum erkent de rechten van betrokkenen, handelt daarmee in overeenstemming en bewerkstelligt dat betrokkenen deze rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Het betreft in het bijzonder de volgende rechten:
Inzage
Een betrokkene heeft recht op inzage van de door Stichting Educatief Centrum verwerkte persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, behalve voor zover het gaat om werkdocumenten, interne notities en andere documenten die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Indien en voor zover dit recht op inzage ook de rechten en vrijheden van anderen raakt, bijvoorbeeld als in de documenten ook persoonsgegevens van anderen dan de betrokkene zijn vermeld, kan Stichting Educatief Centrum het recht op inzage beperken. 

Bij het verstrekken van de betreffende gegevens verschaft Stichting Educatief Centrum voorts informatie over: 
 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • (indien van toepassing) ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • (indien mogelijk) hoe lang de gegevens worden bewaard;
 • dat de betrokkene het recht heeft om te verzoeken dat de persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede dat hij het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • het feit dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • de bron van de persoonsgegevens, indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen;
 • het eventueel toepassen van geautomatiseerde besluitvorming en de betreffende onderliggende logica en het belang en de gevolgen voor de betrokkene;
 • de passende waarborgen indien de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.
Verbetering, aanvulling, verwijdering
Stichting Educatief Centrum verbetert de persoonsgegevens van een betrokkene in het geval de betrokkene terecht heeft aangegeven dat de gegevens onjuist zijn, en Stichting Educatief Centrum vult de persoonsgegevens van een betrokkene aan indien de betrokkene terecht om aanvulling heeft verzocht. Voorts kan de betrokkene verzoeken om verwijdering van zijn persoonsgegevens. Stichting Educatief Centrum gaat daartoe over indien is voldaan aan een wettelijke grondslag voor het verzoek, tenzij het onmogelijk is om aan het verzoek te voldoen of dit een onredelijke inspanning zou vergen.

Bezwaar
Indien Stichting Educatief Centrum persoonsgegevens verwerkt op de grondslag van artikel 7 onder a of artikel 7 onder d van dit reglement, kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. In dat geval staakt Stichting Educatief Centrum de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, behalve als naar het oordeel van Stichting Educatief Centrum het belang van Stichting Educatief Centrum, het belang van derden of het algemeen belang in het betreffende concrete geval zwaarder weegt. 

Beperken verwerking
De betrokkene kan voorts verzoeken om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken, namelijk indien hij een verzoek tot verbetering heeft gedaan, indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of als de gegevensverwerking onrechtmatig is. Stichting Educatief Centrum staakt dan de verwerking, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking, Stichting Educatief Centrum de gegevens nodig heeft voor een rechtszaak of de verwerking nodig is ter bescherming van de rechten van een andere persoon of vanwege gewichtige redenen. 

Kennisgevingsplicht
Als Stichting Educatief Centrum op verzoek van een betrokkene een verbetering of verwijdering van persoonsgegevens heeft uitgevoerd, of de verwerking van persoonsgegevens heeft beperkt, zal Stichting Educatief Centrum eventuele ontvangers van de betreffende persoonsgegevens daarover informeren. 

Procedure
Stichting Educatief Centrum handelt een verzoek van een betrokkene zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, af. Afhankelijk van de complexiteit en van het aantal ver-zoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Als deze verlenging plaatsvindt, wordt de betrokkene daarover binnen een maand na de ontvangst van het verzoek geïnformeerd. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt. wanneer stichting educatief centrum geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt Stichting Educatief Centrum onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst mede waarom het verzoek niet wordt ingewilligd en informeert hij de betrokkene over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep bij de rechter in te stellen.

Intrekken toestemming
Indien voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming te allen tijden door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken. Als de toe-stemming wordt ingetrokken, staakt Stichting Educatief Centrum de verwerking van persoonsgegevens, behalve als er een andere grondslag (zoals bedoeld in artikel 7) voor de gegevensverwerking is. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden niet aan. 

15. Transparantie

Stichting Educatief Centrum informeert de betrokkene(n) actief over de verwerking van hun persoonsgegevens, in ieder geval door middel van een laagdrempelige privacyverklaring. In de privacyverklaring wordt in ieder geval de volgende informatie vermeld: 
 1. de contactgegevens van Stichting Educatief Centrum;
 2. de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Stichting Educatief Centrum;
 3. de doeleinden van de gegevensverwerking en de grondslagen voor de verwerking;
 4. een omschrijving van de belangen van Stichting Educatief Centrum indien de verwerking wordt gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Stichting Educatief Centrum;
 5. de (categorieën) ontvangers van de persoonsgegevens, zoals verwerkers of derden;
 6. in voorkomend geval: of de persoonsgegevens worden verzonden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER);
 7. hoe lang de persoonsgegevens zullen worden bewaard;
 8. dat de betrokkene het recht heeft om Stichting Educatief Centrum te verzoeken om inzage, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens, en dat hij het recht heeft om te verzoeken om beperking van de verwerking, om bezwaar te maken of om een beroep te doen op het recht van gegevensoverdraagbaarheid;
 9. dat de betrokkene het recht heeft om zijn toestemming in te trekken, als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming;
 10. dat de betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 11. of de verstrekking van de persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten, en of de betrokkene verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn indien hij de persoonsgegevens niet verstrekt;
 12. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, vergezeld van nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. 

16. Meldplicht datalekken

Een ieder die betrokken is bij een verwerking van persoonsgegevens is verplicht om een datalek per ommegaande te melden bij het meldpunt (datalek@archipelprimair.nl), conform het protocol beveiligingsincidenten en datalekken van Stichting Educatief Centrum. Een datalek is elke inbreuk waarbij persoonsgegevens zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt.

17. Klachten

 1. Wanneer een betrokkene van mening is dat het doen of nalaten van Stichting Educatief Centrum niet in overeenstemming is met de AVG, dit reglement of (andere) toepasselijke wet- of regelgeving, dan kan een klacht worden ingediend overeenkomstig de binnen Stichting Educatief Centrum geldende klachten-regeling. Een betrokkene kan zich eveneens wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Stichting Educatief Centrum. 
 2. Als een klacht naar de mening van betrokkene door Stichting Educatief Centrum niet correct is afgewikkeld, kan hij zich wenden tot de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens.

18. Onvoorziene situatie

Indien zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement, neemt het  Bestuur van Stichting Educatief Centrum de benodigde maatregelen, en wordt beoordeeld of dit reglement dientengevolge moet worden aangevuld of aangepast.

19. Wijzigingen reglement

 1. Dit reglement is  vastgesteld door het Bestuur van Stichting Educatief Centrum. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van Stichting Educatief Centrum. Het reglement wordt verder actief onder de aandacht gebracht.  
 2. Het Bestuur kan dit reglement wijzigen.

20. Slotbepaling

Dit reglement wordt aangehaald als het privacyreglement van Stichting Educatief Centrum en treedt in werking op 25 mei 2018.