Klachtenregeling

Wij streven er voortdurend naar om onze dienstverlening tegenover de kinderen en de ouders te verbeteren. Daarom hebben wij als organisatie een klachtenregeling opgesteld volgens de Wet Kinderopvang. Heeft u een opmerking of een concrete klacht dan kunt u de onderstaande stappen volgen.

Stap 1

Wanneer u een opmerking of een klacht heeft ligt onze voorkeur om deze te melden bij de betreffende  medewerker. Samen probeert u tot een juiste oplossing te komen. 

Stap 2

Kunt u er met de medewerker niet uit komen dan kunt u met uw opmerking of klacht terecht bij de assistent leidinggevende/schooldirecteur. Samen probeert u tot een juiste oplossing te komen. 

Stap 3

Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen via het klachtenformulier bij de klachtencoördinator. Zij is te bereiken per e-mail: sabinadettmers@archipelprimair.nl. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij twee maanden als redelijk wordt gezien. De behandeling van de klacht gaat als volgt:

  • De klachtencoördinator bevestigd schriftelijk binnen vijf dagen de ontvangst van de klacht.
  • De klachtencoördinator houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. 
  • De klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Afhankelijk van de aard en de inhoud van de klacht wordt er een onderzoek ingesteld. 
  • Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 
  • Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. 
  • De klachtencoördinator bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtencoördinator de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. 
  • De klager ontvangt een schriftelijk gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

Stap 4

Is de klacht via de interne procedure niet naar tevredenheid zijn beantwoord, dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Voor het indienen van uw klacht kunt u de website van de Geschillencommissie raadplegen.

Download hier: klachtenregeling met klachtenformulier

Vertrouwenspersoon

Er kunnen redenen zijn waarom u een melding niet bij een medewerker van de stichting kan of wil aangeven.  Om deze reden hebben wij een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken deze is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon voor onze organisatie is Gerard Dijkstra. Hij is bereikbaar via 06-55 18 33 68 en info@konfidi.nl. Lees meer over de externe vertrouwenspersoon op www.konfidi.nl.
gemeente
Voorst

Terwolde

Educatief centrum de Bongerd
Vaassenseweg 3
7396 NA Terwolde
0571 - 291 614
www.debongerd-terwolde.nl

Voorst

PSG De Wiekslag
Tijmstraat 2
7383 XR Voorst
0575 - 501552
www.dewiekslagvoorst.nl

Wilp

PSG Hagewinde
Kerkstraat 14
7384 AS Wilp
0571 - 261 653
www.kchagewinde.nl

Wilp-Achterhoek

Kindcentrum Wilp Achterhoek
Zwarte Kolkstraat 80
7384 DE Wilp
055 - 3231680
www.kcwilpachterhoek.nl