Wet kinderopvang

De opvang die wij verzorgen valt onder de Wet Kinderopvang. In deze wet staat beschreven aan welke kwaliteitseisen de opvang moet voldoen. Hierbij gaat het om eisen het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, locatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Via het landelijke register kinderopvang kunt u de rapportages opzoeken. De GGD rapportage is tevens in te zien op de opvanglocatie. 

Kinderopvangtoeslag

Maakt uw kind gebruik van de opvang zodat u kunt werken en/of studeren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang.
gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

Leuvenheim

Kindcentrum De Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691