Klachtenregeling

Wij streven er voortdurend naar om onze dienstverlening tegenover de kinderen en de ouders te verbeteren. Daarom hebben wij als organisatie een klachtenregeling opgesteld volgens de Wet Kinderopvang. Heeft u een opmerking of een concrete klacht dan kunt u de onderstaande stappen volgen.

Stap 1

Wanneer u een opmerking of een klacht heeft ligt onze voorkeur om deze te melden bij de betreffende  medewerker. Samen probeert u tot een juiste oplossing te komen. 

Stap 2

Kunt u er met de medewerker niet uit komen dan kunt u met uw opmerking of klacht terecht bij de assistent leidinggevende/schooldirecteur

Stap 3

Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen via het klachtenformulier bij de klachtencoördinator. Zij is te bereiken per e-mail: sabinadettmers@archipelprimair.nl. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij twee maanden als redelijk wordt gezien.

De behandeling van de klacht gaat als volgt:
  • De klachtencoördinator bevestigd schriftelijk binnen vijf dagen de ontvangst van de klacht.
  • De klachtencoördinator houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
  • De klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt er een onderzoek ingesteld.
  • Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
  • Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure                   wordt daarmee afgesloten. 
  • De klachtencoördinator bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtencoördinator de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. 
  • De klager ontvangt een schriftelijk gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

    Stap 4
Is de klacht via de interne procedure niet naar tevredenheid zijn beantwoord dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Voor het indienen van uw klacht kunt u de website van de Geschillencommissie raadplegen.

Download hier: klachtenformulier

Vertrouwenspersoon

Er kunnen redenen zijn waarom u een melding niet bij een medewerker van de stichting kan of wil aangeven.  Om deze reden hebben wij een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken deze is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon voor onze organisatie is Gerard Dijkstra. Hij is bereikbaar via 06-55 18 33 68 en info@konfidi.nl. Lees meer over de externe vertrouwenspersoon op www.konfidi.nl.


gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

Leuvenheim

Kindcentrum De Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691