Klachtenregeling

Bij Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang werken wij elke dag aan verbetering van de kwaliteit. Een goed aanbod en positieve relaties zijn hierbij van belang. Echter, waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Wij vinden het belangrijk dat ouders en medewerkers ons zo snel mogelijk weten te vinden als zij ergens ontevreden over zijn. In deze klachtenregeling beschrijven wij daarom hoe wij omgaan met klachten.

Veruit de meeste klachten zullen in eerste instantie worden besproken, opgelost of afgehandeld in goed overleg tussen betrokkenen, ouders, medewerkers en leidinggevenden. Als deze afhandeling niet tot tevredenheid leidt, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van Stichting Archipel. In deze klachtenregeling staat de werkwijze betreft behandeling van klachten beschreven.

Wij gaan zorgvuldig om met de klachten die ons bereiken. Uitingen van onvrede en/of klachten hebben immers een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van onze kindcentra/scholen.

Door klachten serieus te nemen en gezamenlijk op te pakken werken wij, college van bestuur en medewerkers van de kindcentra/scholen en het bestuursbureau gezamenlijk aan het verbeteren van de  kwaliteit van onze dienstverlening.

Een klachtenregeling is voor elke school sinds de invoering van de Kwaliteitswet per 1-8-1998 verplicht gesteld. Volgens deze Kwaliteitswet kunnen ouders en kinderen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Vanuit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is sinds 2016 ook de houder van een kinderopvangorganisatie verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie.

Klachten kunnen gaan over uiteenlopende zaken. Zo kunnen klachten gaan over organisatorische zaken, zoals het gebouw of de schoonmaak. Ook pedagogische aanpak of onderwijskundige maatregelen (zoals toepassing van strafmaatregelen en beoordeling van leerlingen, of ongewenst gedrag zoals discriminatie, agressie en geweld) zijn zaken waar een klacht betrekking op kan hebben.

Wanneer sprake is van een vermoeden van kindermishandeling in de privésfeer (zoals (een vermoeden van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, grove pesterijen, verwaarlozing of discriminatie), dan treedt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking en is deze klachtenregeling niet van toepassing.

Wij, de medewerkers en het college van bestuur, trachten voor alle betrokkenen een veilig klimaat te bewerkstelligen. Een veilig klimaat is in onze ogen tevens de verantwoordelijkheid van een ieder die bij  onze organisatie betrokken is. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat de betrokkenen met elkaar in gesprek gaan als zaken mis (dreigen) te gaan/of wanneer er onvrede ontstaat.

Deze klachtenregeling is een integrale regeling, wat betekent dat deze regeling van toepassing is op zowel Archipel Onderwijs als Archipel Kinderopvang. Deze regeling is niet van toepassing op de externe kinderopvanglocaties waar Archipel Onderwijs mee samenwerkt; deze organisaties hebben een eigen klachtenregeling.

gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

Leuvenheim

Kindcentrum De Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691